SpeedVac

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย (SpeedVac System)

 

เครื่องเตรียมสารก่อนการวิเคราะห์โดยทำให้เข้มข้น หรือแห้งด้วยระบบ

Centrifuge Vacuum Evaporation โดยมีการทำงานร่วมกัน 4 ส่วน คือ

1. Speed Vac Concentrator : เป็นส่วนที่ทำให้สารแห้ง หรือระเหยสารโดยใช้ระบบปั่นแยก

2. Refrigerate Condensation Trap : ชุดดักจับไอระเหยของตัวทำละลาย และทำให้ไอระเหยควบแน่น

3. Chemical Trap : ชุดเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับไอระเหยซึ่งควบแน่นไม่หมด

4. Vacuum Pump : เป็นส่วนที่ทำให้เกิดสภาพสูญญากาศในระบบ

 

Visitors: 57,141